Spółka z o.o. księgowość

Biuro Rachunkowe Kraków > Obsługa księgowa spółki z o.o.

Obsługa księgowa spółki z o.o.

Prowadzenie księgowości spółki z o.o. jest znacznie bardziej skomplikowane niż prowadzenie księgowości w jednoosobowej działalności gospodarczej. Spółki z o.o. jak również inne podmioty będące osobami prawnymi podlegają zasadom Ustawy o Rachunkowości. W przepisy tej ustawy nakładają między innymi na spółki z o.o. prowadzenie tzw. pełnej księgowości opartej na księgach handlowych.

Obsługa księgowa spółki z o.o. Kraków

Zalety i wady pełnej księgowości w spółkach z o.o.

Księgi handlowe to skomplikowany system ewidencji księgowej który składa się z dzienników, kont księgi głównej, kont ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald oraz wykaz składników aktywów i pasywów.

Zalety pełnej księgowości:

 • możliwość szerokiej analizy finansowej podmiotu gospodarczego,
 • bieżące monitorowanie przychodów, kosztów, wydatków oraz innych kategorii,
 • opracowanie własnej polityki rachunkowości, wybór rozwiązań dostosowanych do specyfiki działalności.

Wady pełnej księgowości:

 • wyższe koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • skomplikowany i zaawansowany system,
 • obowiązek spełniania wielu wymagań narzuconych przez ustawę o rachunkowości.

Cennik obsługi księgowej spółki z o.o.

Ceny za obsługę księgową spółki z o.o. może być bardzo zróżnicowane ze względu na rodzaj i rozmiar działalności spółki, ilość dokumentów oraz ilość pracowników.

W naszym biurze prowadzenie pełnej księgowości spółki z o.o. rozpoczyna się od 500 zł netto.

Obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych następuje w momencie pierwszego zdarzenia gospodarczego. Takim zdarzeniem jest zazwyczaj wpłata środków na kapitał zakładowy oraz poniesienie kosztów związanych z rejestracją podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Czyli inaczej mówiąc księgi handlowe należy prowadzić od samego początku.

Często zdarza się, że spółka oczekuje na rejestrację w KRS kilka miesięcy i jest to związane z uzupełnianiem dokumentów w Sądzie. Zdarza się również, że faktyczną działalność spółka zacznie prowadzić dopiero po jakim czasie, ponieważ oczekuje na akceptację umów z kontrahentami, szuka pracowników lub czeka na koncesje. Wychodząc naprzeciw naszym klientom proponujemy w takim przypadku obniżenie ceny za obsługę księgową na start do 350 zł netto przez pierwsze 3 miesiące.

Obniżenie ceny usług księgowych przewidujemy również dla spółek, które z różnych powodów zawieszają swoją działalność na jakiś czas. W celu poznania szczegółów zapraszamy do kontaktu.

Od czego zależy cena obsługi księgowej spółki z o.o.?

Cena za obsługę księgową przy pełnej księgowości uzależniona jest od takich czynników jak:

 • ilość faktur sprzedaży i zakupu,
 • transakcje z podmiotami zagranicznymi,
 • środki trwałe,
 • rozliczanie podatku VAT,
 • ilość zapisów na rachunkach bankowych,
 • usług dodatkowych (sprawozdania, dokonywanie przelewów, tworzenie umów).

 

Cena obsługi księgowej spółki z o.o. uwzględniająca ilość dokumentów.

Ilość dokumentówCena obsługi księgowej sp. z o.o.
Do 15500 zł
Do 30800 zł
Do 501000 zł
WięcejIndywidualne stawki

Uproszczona księgowość spółki z o.o.

Uproszczenia w księgowości dotyczą podmiotów, które nie przekraczają pewnych kryteriów przewidzianych przepisami Ustawy o rachunkowości.

Uproszczenia dotyczą małych i mikro jednostek.

Dla jednostek małych uproszczenia polegają na:

 • klasyfikowaniu umów leasingu według przepisów prawa podatkowego,
 • braku obowiązku ustalania rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku,
 • prostsza wycena instrumentów finansowych
 • nie sporządzaniu zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych
 • nie sporządzaniu sprawozdania z działalności pod warunkiem przedstawienia w informacji dodatkowej informacji o nabyciu udziałów własnych,
 • korzystniejsze zasady obliczania kosztu wytworzenia produktu
 • wycenie aktywów i pasywów bez zachowania zasady ostrożności,
 • odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe – stosowanie wg przepisów podatkowych,
 • brak konieczności tworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników

Jednostki małe to takie, które nie przekroczyły w roku bieżącym i poprzednim dwóch z poniższych limitów:

a) 25 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
b) 51 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
c) 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,

 

Dla jednostek mikro uproszczenia przewidziane są w zakresie:

 • sporządzania przez jednostkę sprawozdania finansowego zgodnie z załącznikiem nr 4,
 • braku obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunku przepływów pieniężnych (jednostki podlegające badaniu),
 • zwolnieniu z obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności jednostki.
 • Wycenie aktywów i pasywów bez zachowania zasady ostrożności
 • braku obowiązku sporządzania informacji dodatkowej jeśli wymagane informacje znajdą się w informacji uzupełniającej do bilansu
 • braku obowiązku sporządzenia sprawozdania z działalności pod warunkiem wykazania kwestii nabycia udziałów (akcji) własnych w informacji dodatkowej lub informacji uzupełniającej do bilansu. Pod warunkiem, że takie nabycie wystąpiło.

Te uproszczenia dotyczą podmiotów które w danym oraz poprzedzającym roku nie przekroczą dwóch z poniższych kryteriów:

a) 1 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
b) 3 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
c) 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty;

Biura rachunkowe przeważnie prowadzą księgowość jednostek małych i mikro. Większe jednostki prowadzą własne działy księgowe w firmach i zatrudniają księgowych oraz doradców podatkowych jako własnych pracowników.