Rozliczanie PFRON

Biuro Rachunkowe Kraków > Rozliczanie PFRON

PFRON - opłaty oraz dofinansowania

PFRON to inaczej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to organ administracji który wspiera rehabilitację i zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Przedsiębiorcy są zobowiązani do wspierania tego funduszu zgodnie przepisami Ustawy.

Rozliczanie PFRON PEFRON

Obowiązki firm wobec PFRON

Ustawa nakłada obowiązki na firmy zatrudniające co najmniej 25 pracowników. Dodatkowym kryterium jest wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, który wynosi 6%.

Oznacza to, że zwolnieni z obowiązku odprowadzania opłat na rzecz PFRON są firmy, które pomimo zatrudniania więcej niż 25 pracowników, zatrudniają osoby niepełnosprawne i ich stosunek do osób bez orzeczeń wynosi przynajmniej 6%.

Jeżeli w przedsiębiorstwie zatrudnia się osoby ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy wskaźnik 6% jest obniżany.

Pomimo zwolnienia z obowiązku wpłat na rzecz PFRON przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 25 osób są zobowiązane do składania miesięcznych informacji INF-1 oraz informacji rocznych INF-2. Informację są składane drogą elektroniczna i wymagają założenia konta na specjalnym portalu.

Z wpłat zwolnione są podmioty będące w stanie likwidacji oraz u których ogłoszono upadłość.

Wysokość opłat na rzecz PFRON uzależniona jest od wysokości przeciętnego wynagrodzenia, stanu zatrudnienia ogółem, wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Do dokładnego obliczenia zobowiązania w przypadku zatrudniania osób niepełnosprawnych służą przystosowane do tego kalkulatory.

Jeżeli w firmie nie zatrudnia się osób niepełnosprawnych a ilość pracowników wynosi 25 osób to miesięczna opłata na rzecz PFRON z tego tytułu wyliczona na listopad 2019 roku wyniesie 2951 zł.

Oznacza to opłatę w wysokości ok 120 zł na jedną zatrudniona osobę.

Dofinansowania PFRON

Podmioty zobowiązane do ponoszenia kosztów na rzecz PFRON mają możliwość uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Aby ubiegać się o takie dofinansowanie należy spełnić następujące warunki:

  1. Zatrudniać osobę niepełnosprawna zgodnie z przepisami prawa pracy
  2. Posiadać dokument potwierdzający status pracownika jako osoby niepełnosprawnej od pierwszego dnia zatrudnienia
  3. Wykazać efekt zachęty – który oznacza wzrost zatrudniania ogółem oraz wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
  4. Terminowo wypłacać wynagrodzenia i opłacać ZUS
  5. Wypłacać wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego ze środków innych niż publiczne
  6. Wypłacać wynagrodzenie pracownika na rachunek bankowy lub za pośrednictwem operatora pocztowego
  7. Nie posiadać zaległości wobec PFRON na kwotę wyższą niż 100 zł.