Rozliczanie CIT

Biuro Rachunkowe Kraków > Rozliczanie CIT

Rozliczanie CIT – 19% czy 9%?

CIT to nazwa podatku, który są zobowiązane odprowadzać firmy, które podlegają ustawie od podatku dochodowym od osób prawnych. CIT to akronim zaczerpnięty z języka angielskiego: Corporate Income Tax, co w tłumaczeniu oznacza – podatek od dochodów przedsiębiorstw.

Rozliczanie CIT Kraków

Rozliczenie CIT - jaką stawkę stosować?

Co do zasady, podatek dochodowy CIT wynosi 19%. Dla małych podatników wprowadzono w 2018 roku wprowadzona preferencyjna stawkę opodatkowania w wysokości 15%, która od 1 stycznia 2019 roku została dodatkowo obniżona do 9%.

Małym podatnikiem jest firma, której przychód ze sprzedaży nie przekracza w roku podatkowym 1,2 mln euro. Za przychód ze sprzedaży uważany jest obrót ze sprzedaży towarów lub usług wraz z podatkiem VAT, oraz  bez takich przychodów jak uzyskane odszkodowania, dotacje czy dopłaty. Przychód liczony do limitu nie obejmuje jednak otrzymanych bonów, zaliczek, dywidend czy otrzymane odsetki od pożyczek, których udzielanie nie jest działalnością wymienioną na liście PKD firmy.

W przypadku podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą należy wziąć pod uwagę jedynie przychód osiągnięty w roku rozpoczęcia działalności.

Od 1 stycznia 2020 roku nastąpi podwyższenie progu wartości sprzedaży z 1,2 mln euro do 2 mln euro.

Warto wiedzieć, że preferencyjna stawka CIT 9% odnosi się jedynie do dochodu z działalności podstawowej podmiotu, czyli dochodu uzyskanego ze sprzedaży towarów czy usług, a nie do uzyskanych dochodów kapitałowych. Dochody kapitałowe to na przykład:

 • otrzymane odsetki
 • przychody z praw majątkowych, takich jak licencje, prawa autorskie i pokrewne, know-how, czy prawa własności przemysłowej, chyba, że prawa te zostały wytworzone we własnym zakresie firmy
 • przychody z opłat franczyzowych w części dotyczącej używania znaku towarowego, know-how i innych wartości niematerialnych i prawnych
 • przychody z udziału w zyskach innych osób prawnych
 • przychody ze zbycia udziału lub akcji
 • przychody ze zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej
 • przychody ze zbycia wierzytelności uprzednio nabytych przez podatnika
 • przychody z papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych
 • przychody z uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

Rozliczenie CIT - terminy

Co do zasady podatek dochodowy od osób prawnych odprowadza się w formie zaliczek na podatek do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który liczony jest podatek. Po zakończeniu roku podatkowego do 31 marca kolejnego roku składa się roczną deklarację rozliczeniową , w której uwzględnia się dotychczas obliczone i zapłacone zaliczki na podatek dochodowy oraz ustala łączną wysokość podatku w uwzględnieniem wysokości remanentów na początek i na koniec danego roku podatkowego.

Mali podatnicy mogą wybrać kwartalny sposób płatności zaliczek. Terminy płatności w tej metodzie są następujące:

 1. Do 20 kwietnia za styczeń, luty i marzec
 2. Do 20 lipca za kwiecień, maj i czerwiec
 3. Do 20 października za lipiec, sierpień i wrzesień
 4. Do 20 stycznia za październik, listopad i grudzień

Rozliczenia CIT – metoda uproszczona

Mali podatnicy mogą dodatkowo skorzystać z uproszczonej formy wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Metoda ta polega na wpłacaniu zaliczek w wysokości:

 • 1/12 podatku wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym roku poprzedzającym rok podatkowy lub jeżeli w tym zeznaniu nie wykazali podatku należnego:
 • 1/12 podatku wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym rok podatkowy o dwa lata

 

Rozliczanie CIT, przykład 1:

CIT-8 za 2018 rok – podatek 120.000,00 zł – deklaracja złożona w 2019 roku.

Zaliczka na podatek dochodowy z 2020 rok – 10.000,00 zł miesięcznie.

 

Rozliczanie CIT, przykład 2:

CIT-8 za 2017 rok – podatek 84.000,00 zł – deklaracja złożona w 2018 roku.

CIT-8 za 2018 rok – podatek 0,00 zł – deklaracja złożona w 2019 roku.

Zaliczka na podatek dochodowy z 2020 rok – 7.000,00 zł miesięcznie.

 

Rozliczanie CIT, przykład 3:

CIT-8 za 2017 rok – podatek 0,00 zł – deklaracja złożona w 2018 roku

CIT-8 za 2018 rok – podatek 0,00 zł – deklaracja złożona w 2019 roku.

Brak możliwości opłacania zaliczek w sposób uproszczony.

 

Wybór metody uproszczonej jest opłacalny kiedy w deklaracji rocznej CIT-8 złożonej poprzednim roku wykazany został niższy dochód niż planowany w aktualnym roku podatkowym. Ta metoda jest korzystana również dla firm, u których wysoki dochód pojawia się sezonowo i chcieliby zobowiązanie podatkowe rozłożyć w czasie na niższe raty.

Od 2019 roku o wyborze formy wpłacania zaliczek kwartalnie i zaliczek uproszczonych składamy dopiero w zeznaniu rocznym. Do tej pory zmiany trzeba było zgłaszać do 20 lutego.