Rozliczanie ryczałtu

Biuro Rachunkowe Kraków > Rozliczanie ryczałtu

Rozliczanie ryczałtu

Ryczałt to szczególna forma opodatkowania osiąganych przychodów z działalności gospodarczej z której mogą skorzystać przedsiębiorcy spełniający warunki przewidziane w Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów.

Rozliczanie ryczałtu Kraków

Kto może rozliczać się ryczałtem?

Przedsiębiorcy mogą opłacać podatek w zryczałtowanej formie, jeżeli w poprzednim roku uzyskali przychody z działalności prowadzonej w wysokości nieprzekraczającej 250 tys. euro.

Nie każda działalność może korzystać z tej formy opodatkowania.

Przepisy Ustawy wykluczają ryczałt ewidencjonowany dla działalności polegających na:

 • prowadzenia aptek,
 • udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
 • kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż zawodu lekarza wszystkich specjalności, tech­nika dentystycznego, felczera, położnej, pielęgniarki, tłumacza oraz nauczyciela w zakresie świadczenia usług edukacyjnych, polegających na udzielaniu korepetycji
 • świadczenia niektórych usług, takich jak: reklamowych, pośrednictwa finansowego, detektywistycznych i ochroniarskich
 • handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.
 • wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Ryczałt nie jest dostępny również dla osób:

 • rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika.
 • prowadzących działalność na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w ramach takich samych usług, jakie w ostatnich dwóch latach podatkowych były wykonywały w oparciu o umowy o pracę.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności stawki podatku ryczałtowego mogą wynosić 20%, 17%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%.

Szczegółowe informacje o przypisaniu stawek to rodzaju wykonywanej działalności można znaleźć w art. 12 ust 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

O wyborze opodatkowania ryczałtem należy zawiadomić naczelnika swojego urzędu skarbowego. Dokonuje się tego poprzez wypełnienie wniosku w CEIDG. Terminem złożenia stosownego oświadczenia jest 20 dzień miesiąca następnego po uzyskaniu w danym roku podatkowym pierwszego przychodu. Jeżeli pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu, wtedy termin zgłoszenia miła 31 grudnia tego roku.

Dniem osiągnięcia przychodu jest dzień sprzedaży wykazany na fakturze lub zaewidencjonowany na kasie fiskalnej czy w ewidencji przychodów. Nie zawsze więc będzie to dzień wystawienia faktury lub dzień otrzymania zapłaty.

Na czym polega rozliczanie ryczałtem?

Podatnik, który wybrał za formę opodatkowania ryczałt ewidencjonowany jest zobowiązany do prowadzenia odpowiedniej ewidencji przychodów. Jest to zestawienie zawierające listę wszystkich osiągniętych w danym miesiącu przychodów z podziałem na odpowiednie stawki ryczałtu.

Zaliczkę na podatek można odprowadzać miesięcznie lub kwartalnie. Kwartale rozliczenie zaliczek na podatek przysługuje przedsiębiorcom, których przychody nie przekroczyły 25.000 eruo. O wyborze kwartalne rozliczania się z fiskusem należy powiadomić w zeznaniu rocznym.

Począwszy od rozliczenia przychodów od 2019 roku następuje zmiana terminu i zasad składanie rocznej deklaracji podatkowej dla osób opodatkowanych ryczałtem. Do tej pory deklaracje były sporządzane na podstawie ewidencji przychodów do 31 stycznia kolejnego roku.

Od 2020 roku urząd skarbowy będzie  udostępniał podatnikowi na portalu podatkowym jego zeznanie roczne i podatnik będzie mógł do końca lutego zatwierdzić lub zmienić zaproponowane przez urząd rozliczenie. Brak działań po stronie podatnika, będzie jednoznaczne z zaakceptowaniem rozliczenia i przekazaniem go do urzędu z ostatnim dniem lutego.

Urząd Skarbowy udostępnia podatnikom zeznania 15 lutego.

Rozliczenie ryczałtu - dodatkowe obowiązki

Przedsiębiorca, który wybrał ryczałt jako formę rozliczenia z fiskusem jest zobowiązany do prowadzenia oprócz ewidencji przychodów:

 • ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • wykazu składników majątku w przypadku likwidacji działalności lub wystąpienia ze spółki wspólnika,
 • posiadania i przechowywania dowodów zakupów towarów.